Skola

Mer information om Välje skola finns i ”Hennan förr och nu”

1686 års kyrkolag ålade prästerna att undervisa i kristendom genom husförhör, skriftermål och konfirmationsundervisning. 1723 ålade en regeringsresolution föräldrarna att lära sina barn att läsa. 1729 lade prästeståndet fram ett förslag om allmän skola. 1809 arbetade liberalerna för en allmän skola. Efter långvarig och livlig debatt stiftade riksdagen1842 en lag om allmän folkskola i varje socken med godkänd folkskollärare. 1856 infördes s k mindre folkskolor på landsbygden, i dessa kunde också lärare utan examen arbeta. På 1860-talet inrättades tjänster som skolinspektörer som bestämde var fasta skolor skulle inrättas. 

I Välje skolrote var ett par korpraler utsedda att sköta undervisningen i början. 1869 kom första utexaminerade småskolläraren till Välje. Hon hette Anna Spets.  Första läraren med folkskollärarexamen var Anders Johan Hydén, anställd 1879 men han efterträddes av Nils Häggblom efter bara ett år. Helst ville man ha manliga lärare eftersom det ingick i tjänsten att ha söndagsandakt. 1919 tillträdde folkskollärare Robert Hansson. De lärare som åtminstone min generation minns kom första åren på 1930-talet: Signe Persson (Englund), Gösta Englund och Signe Ullberg (Danielsson).

Första skolbyggnaden i Välje byggdes på 1870-talet. 1881 byggdes en större sal till och den lilla salen gjordes om till lärarbostad. Skolhuset stod invid vägen snett emot Simmes i Norrvälje.

SWH Glaspl 074

Välje gamla skola. Foto Anders Åsberg

1896 bestämdes att pojkslöjd skulle ingå i undervisningen och det byggdes en brygg– och bakstuga med slöjdsal och matbod. 1898  bestämdes att även flickor skulle ha slöjdundervisning. Slöjdsalsbyggnaden var dåligt värmeisolerad och värmdes upp med en enkel plåtkamin. Med tiden blev lokalen omöjlig att hålla varm stränga vintrar och läraren vägrade att använda den. Det betydde att jag under mina sex år i skolan inte fick en enda timmes slöjdundervisning. Trädgårdsskötsel ingick i undervisningen men slopades så småningom.

1909 byggdes skolhuset på med en våning för att dela på ”småskolan och storskolan”. Det blev  lärarbostäder på andra våningen och  två skolsalar på första våningen.

1931 gjordes återigen en ombyggnad, man byggde till en skolsal med bespisningslokal och gymnastiksal på andra våningen. ”Gammelskolan” hade tjänat ut och revs 1960.

Så här såg det klassrum ut som klass 3-4 hade i början på 1950-talet. På väggen hänger de skidor som var avsedda för utlåning till elever som själva inte hade några. Läraren är Signe Danielsson
.

Välje skola beskurenDen nybyggda skolan togs i bruk 1956 och fungerade fram till 1969-70 då det avtagande elevunderlaget ledde till att skolan drogs in och eleverna skjutsades till Ramsjö. Byggnaden används nu som industrilokal.  Foto Swen Wallin

 

 

skanning_20161017Klass 3-4 i den nya skolan under senare delen av 1950-talet.

 

 

 

 

Idag Dagens skolelever åker till Tallåsen eller Ljusdal med buss